Banner 5
Home » Greek Curriculum JS » Greek Curriculum JS – Key Stage 1 » Greek Curriculum JS-KS1-Curriculum
Greek Curriculum JS-KS1-Curriculum

Νηπιαγωγείο (Pre-Reception): 5 περίοδοι
Ομαλή ανάπτυξη και ανάδειξη σε υγιή προσωπικότητα:

Να εμπλουτίσει τα συναισθήματά του
Να ενισχύσει την προσωπικότητα και την αυτοεικόνα του
Να καλλιεργήσει μαθησιακές δεξιότητες όπως η παρατήρηση, ο πειραματισμός, η καταγραφή, η παρουσίαση σκέψεων και ιδεών, η ακρόαση και ο διάλογος.
Να καλλιεργήσει τη νοητική ανάπτυξή του.
Να αναπτύξει τη γλώσσα, δηλαδή τον προφορικό του λόγο.

Τα παιδιά απολαμβάνουν τη χαρά τόσο του ελεύθερου όσο και του δομημένου παιχνιδιού τα οποία στηρίζονται μέσα από συγκεκριμένα κέντρα μάθησης. Αυτά περιλαμβάνουν υλικά, αντικείμενα, παιχνίδια που προσφέρουν ευκαιρίες για εξερεύνηση και ανακάλυψη π. χ η γωνιά με το κουκλοθέατρο, τα όργανα μουσικής, η βιβλιοθήκη, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και η φύση.

Τα θέματα που επεξεργαζόμαστε προέρχονται από το περιβάλλον των παιδιών, τις εμπειρίες, τα ενδιαφέροντά τους, τις σύγχρονες τάσεις. Οι περισσότερες δραστηριότητες πραγματοποιούνται με φυσικό τρόπο μάθησης, υπό μορφή παιχνιδιού και χρησιμοποιούνται σε όλες τις τάξεις οι διαδραστικοί πίνακες . Το όλο πρόγραμμα διέπει η παιδοκεντρική αρχή και προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιδιών.

Η γλωσσική αγωγή επικεντρώνεται κυρίως στην προφορική επεξεργασία (ακρόαση, έκφραση, κατανόηση, εμπλουτισμό λεξιλογίου, συζήτηση, περιγραφή)

Προδημοτική (Reception): 5 περίοδοι
να χρησιμοποίουν τη γλώσσα για να επικοινωνούν αποτελεσματικά και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ζωής.
να ανακαλύψει τις δυνατότητές του για δραματική έκφραση και ανάληψη ρόλων από την καθημερινή ζωή, τα παραμύθια και τις ιστορίες.
να αναπτύξει τη δεξιότητα της ακρόασης
να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του.
να γνωρίσει την ποιητική και λογοτεχνική δημιουργία και να κατανοήσει την ομορφιά του λόγου

Αρχικός Αλφαβητισμός
Το παιδί καλείται:

να αντιληφθεί και να κατανοήσει τους ήχους που περιέχουν οι λέξεις
να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των σχημάτων και να συγκρίνει σχήματα, γράμματα, λέξεις και εικόνες
να αναπτύξει δεξιότητες στη χρήση του βιβλίου, και στο συντονισμό ματιού – χεριού
α κατανοήσει τη σχέση προφορικού και γραπτού λόγου

Μέθοδος Project
Η μέθοδος Project αποτελεί την εις βάθος μελέτη ενός θέματος από τις θεματικές ενότητες σχολείο, οικογένεια, φθινόπωρο κλπ. που εφαρμόζεται στις τάξεις της Προδημοτικής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:

Συζήτηση
Διερεύνηση
Αναπαράσταση
Παρουσίαση
Στα πλαίσια αυτής της μελέτης τα παιδιά:

διατυπώνουν ερωτήματα
αναπτύσσουν το διάλογο
ανταλλάσσουν ιδέες
οργανώνουν τις σκέψεις τους
αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους
δημιουργούν μια κατασκευή, μια ομαδική ζωγραφιά, μια αφίσα κ.λ.π
Ά τάξη (Y1): (6 περίοδοι)
Στην Α΄ τάξη η διδασκαλία των Ελληνικών γίνεται μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια που παρέχει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού τα οποία είναι:

«Γλώσσα, Γράμματα, Λέξεις, Ιστορίες», Α’ και Β’ τεύχος, Βιβλίο Μαθητή και Τετράδιο Εργασιών.

Διδακτικοί στόχοι:

Να διαβάζουν κείμενα με ευφράδεια και εκφραστικότητα, να τα κατανοούν και να εκφράζουν τη γνώμη τους ως προς το περιεχόμενο και τη μορφή τους.
Οι μαθητές να θέτουν σε κριτικό έλεγχο ό,τι ακούνε και να εκφράζονται με άνεση, φυσικότητα, ακρίβεια και σαφήνεια.
Να αναγνωρίζουν τα γραμματικά φαινόμενα και να τα εφαρμόζουν στο γραπτό και προφορικό λόγο.
Να καλλιεργήσουν σε ποσότητα και ποιότητα την παραγωγή γραπτού λόγου
Να γράφουν καθαρά, ευανάγνωστα και καλαίσθητα με ρέουσα γραφή.
Β’ τάξη (Υ2): 6 περίοδοι
Ο βασικός στόχος είναι να αποκτήσουν οι μαθητές τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε όλες τις περιπτώσεις επικοινωνίας, μέσω του γραπτού ή και του προφορικού λόγου.

Τα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του μαθήματος έχουν τον τίτλο «Ταξίδι στον κόσμο της γλώσσας».

Διδακτικοί στόχοι:

Γραπτός Λόγος
να ανταποκριθούν με περισσότερη ευχέρεια στον τομέα αυτό
να γίνεται εντατικότερη εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου, πάνω σε ποικίλα θέματα σχετικά με τα κειμενικά είδη που συναντιούνται στις επιμέρους ενότητες των βιβλίων αλλά και σε άλλες πηγές

Γραμματική
να αντιληφθούν οι μαθητές τη δομή της γλώσσας διαισθητικά
να χρησιμοποιούν τη γλώσσα αποτελεσματικά κατά την επικοινωνία Η ύλη που αφορά στη γραμματική βασίζεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα
Το σχολείο παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές των οποίων η ελληνική δεν είναι η μητρική τους γλώσσα να παρακολουθούν μαθήματα Ελληνικών από τα πρώτα κιόλας στάδια της σχολικής τους ζωής. Ως εκ τούτου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν τις βάσεις του ελληνικού αλφαβήτου καθώς και τους μηχανισμούς λειτουργίας της ελληνικής γλώσσας.

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it
Aristotle